Bibliotheek

Tijdschriftabonnementen

De bibliotheek heeft abonnementen op : The International Journal of Psychoanalysis, Journal of the American Psychoanalytic Association en Psychoanalytic Quarterly, Zie hieronder inhoudsopgave van de meeste recente uitgaven van deze tijdschriften.

PDF-bijlage(n):

Schizofrenie. Een filosofisch essay over waanzin

Auteurs: Auteurs: Auteur(s): Engels, D., Hettinga, Y., Maessen, K., Nicolai-van Swaaij, M., Strien, T. van

Handboeken voor psychiatrische diagnostiek reiken criteria aan om schizofrenie te herkennen. Dat is nuttig.

Lees meer

uitleenreglement

De bibliotheek van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse is vrij toegankelijk voor het inwinnen van inlichtingen, voor studie en voor het raadplegen van boeken ter plaatse.

Lenen

Om boeken te kunnen lenen moet u lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, of als medewerker verbonden zijn aan de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, of in opleiding zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

Geïnteresseerden niet-leden kunnen ook boeken raadplegen of lenen, indien zij ter plekke een geldig identiteitsbewijs of een ander, recent document met daarop hun naam en adres kunnen overleggen. Per persoon kunt u maximaal 6 boeken lenen. Bij het lenen van boeken ontvangt u een uitdraai. Op deze uitdraai staat onder meer de uiterste terugbrengdatum vermeld.

Overtuigt u zich ervan dat de door u te lenen boeken in goede staat verkeren. Als u een beschadiging ontdekt, meld dit dan bij de bibliothecaris. U voorkomt daarmee dat u later aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, met de daaruit voortvloeiende kosten voor vervanging of reparatie.

Uitleentermijn, tarieven, te-laat geld en vergoedingen

 • De uitleentermijn van een boek is één maand. De uitleentermijn kan tot twee keer toe verlengd worden, mits er geen reservering voor het boek is gemaakt. Verlengen dient te geschieden voordat de uitleentermijn is geëindigd.
 • Leden van de NVPA kunnen binnen de gestelde regels gratis lenen. Leden van andere psychoanalytische verenigingen en andere geïnteresseerden betalen 5 euro per boek, of kunnen voor 75 euro per jaar lid worden van de bibliotheek.
 • Voor iedereen geldt dat voor iedere week (of deel daarvan) dat een boek te laat is teruggebracht € 1,- in rekening wordt gebracht.
 • Als u een boek heeft geleend en dat niet op tijd heeft teruggebracht, dan ontvangt u één maand na het verstrijken van de uitleentermijn een bericht. U wordt hierin geattendeerd op de verstrijking van de leentermijn met het verzoek het boek of de boeken spoedig terug te brengen. In dit bericht wordt ook het verschuldigde leengeld vermeld. Dit bedrag is een momentopname van de dag van briefaanmaak. Het werkelijke leengeld kan dus hoger uitvallen, afhankelijk van de dag van terugbezorgen.
 • Worden de boeken niet spoedig teruggebracht, dan ontvangt u enige tijd later een tweede bericht met een dringend verzoek de boeken zo spoedig mogelijk terug te brengen.
 • Mocht u daarna de geleende boeken nog niet ingeleverd hebben, dan zijn wij genoodzaakt De nieuwwaarde aan u te berekenen en administratie- en incassokosten in rekening te brengen.
 • Voor vervanging bij verlies of bij onherstelbare beschadigingen, dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij herstelbare boeken worden de herstelkosten in rekening gebracht.
 • Indien nodig ondernemen wij ter invordering van deze bedragen – gerechtelijke – acties. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

Inleveren

In principe kunt u tijdens de openingsuren van de bibliotheek uw boeken inleveren. De ingeleverde boeken worden direct verwerkt en het leengeld dat u mogelijk verschuldigd bent, wordt contant verrekend.

In overleg is het ook mogelijk materialen buiten openingsuren te komen ophalen of terug te brengen. Materialen die u wilt komen halen, dient u vanzelfsprekend eerst bij de bibliothecaris te hebben aangevraagd en u moet van de bibliothecaris ook bevestigd hebben gekregen dat u de materialen kunt komen halen. Als uitleendatum zal het moment van aanvragen worden gehanteerd. Van een eventueleboete voor het te laat inleveren wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De bibliotheek gaat er van uit dat u deze boete zo snel mogelijk betaalt.

Reserveren en verlengen

U kunt boeken die door anderen geleend zijn reserveren. Dit kan zowel in de bibliotheek als telefonisch. Verlenging van boeken is kosteloos. Dit kan ook zowel in de bibliotheek als telefonisch.

Let op!

 • U kunt het materiaal niet verlengen als een andere lener het gereserveerd heeft.
 • De leenperiode bij verlenging van boeken gaat in op de dag dat u het materiaal verlengt.

Inter-Bibliothecair Leenverkeer (IBL)

Boeken die niet beschikbaar zijn in de bibliotheek van de NVPA kunnen aangevraagd worden via het Inter-Bibliothecair Leenverkeer (IBL). Dit kost € 6 (voor leden) en € 10 (voor niet-leden) per boek. Voor een dergelijke aanvraag kunt u zich wenden tot de bibliothecaris.

Kopiëren

In de bibliotheek van de NVPA bevinden zich ook naslagwerken en tijdschriften. Deze worden niet uitgeleend. Wel mogen hieruit pagina’s worden gekopieerd. Dit geldt tevens voor hoofdstukken uit de in de bibliotheek aanwezige boeken.

De kosten hiervan zijn voor leden en medewerkers 10 cent per kopie bij zelf kopiëren 30 cent per kopie bij laten kopiëren. Voor niet-leden 25 cent per kopie bij zelf kopiëren en bij laten kopiëren 80 cent per kopie. Al deze bedragen zijn exclusief verzendkosten.

Artikelen uit tijdschriften die zich niet in de bibliotheek van de NVPA bevinden kunnen (indien elders aanwezig) ook worden opgevraagd. De kosten hiervan zijn voor leden € 6 voor de eerste 10 pagina’s en 60 cent voor iedere pagina die daarbij komt en voor niet-leden € 9 voor de eerste 10 pagina’s en 90 cent voor iedere pagina die daarbij komt. Al deze bedragen zijn exclusief verzendkosten. Indien een artikel elders digitaal beschikbaar is, kan dit kosteloos aan leden worden doorgestuurd. Niet-leden betalen hiervoor 6 euro.

Tot slot kunt u de bibliothecaris ook vragen een boek op te sturen. De kosten hiervan zijn voor leden alleen de verzendkosten en voor niet-leden 6 euro plus de verzendkosten. Voor artikelen of boeken die uit het buitenland moeten komen wordt voor iedereen de gemaakte kosten plus verzendkosten in rekening gebracht.

De bibliotheek van de NVPA gaat er van uit dat iedereen die materialen leent op de hoogte is van de inhoud van het Uitleenreglement. Het Uitleenreglement is terug te vinden op de site van de bibliotheek en op papier verkrijgbaar in de bibliotheek. De bibliothecaris is er voor verantwoordelijk dat iedereen op de hoogte is van het bestaan van het Uitleenreglement.

Tarieven

 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief verzendkosten!
 • Uitsluitend bij verzending wordt een factuur meegeleverd

Voor leden en kandidaatleden van de NPaV

Boeken lenen
Geen kosten

Kopieën laten maken
1-10 pag.: 3 euro, elke pagina meer 30 cent

Zelf kopiëren in de bibliotheek
0,10 cent (contant betalen)

Digitaal aanleveren van artikelen
Gratis.

IBL (elders aangevraagd, interbibliothecair leenverkeer)
1-10 pag.: 6 euro, elke pagina meer 60 cent (dit is kostprijs, dient contant betaald te worden)

IBL boeken: 6 euro (dit is kostprijs, contant betalen)

Eventuele aanvragen in het buitenland
De gemaakte kosten plus verzendkosten

Boetes
Te laat terugbrengen van boeken: € 1,00 per boek per week

Voor niet-leden

Boeken lenen
5 euro per boek, of lid worden van de bibliotheek voor € 75,00 per persoon per jaar

Opgestuurde boeken
6 euro exclusief verzendkosten

Kopieën laten maken
1-10 pag. : 8 euro, elke pagina meer, 80 cent, exclusief verzendkosten

Zelf kopiëren in de bibliotheek
0,25 cent per kopie (contant betalen)

Digitaal aanleveren van artikelen
6 euro

IBL (elders aangevraagd, interbibliothecair leenverkeer)
1-10 pag. : 9 euro, elke pagina meer 90 cent, exclusief verzendkosten
IBL boeken: 10 euro, exclusief verzendkosten

Eventuele aanvragen in het buitenland
De gemaakte kosten plus vergoeding behandeltijd plus verzendkosten

Boetes
Te laat terugbrengen van boeken: € 1,00 per boek per week

Tekst hier